Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Podsumowanie etapu wdrażania LSR (2018-2020): Informacja o stopniu realizacji LSR oraz prezentacja dobrych praktyk i projektów zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020

PODSUMOWANIE ETAPU WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W OKRESIE 2018-2020: INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI LSR ORAZ PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK

 

1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – nabory wniosków, beneficjenci - informacja o stopniu realizacji LSR

W ostatnim dwuleciu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Perły Beskidu Sądeckiego tj. w latach 2018-2020 łącznie przeprowadzono aż 23 naborów wniosków, z czego 6 naborów dotyczyło rozwoju przedsiębiorczości (w tym podejmowanie i rozwijane działalności gospodarczej), 13 dotyczyło rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz 4 dotyczyły innych działań (szkolenia, promocja). Z uwagi na trudności związane z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na terenie całego kraju (pandemia koronawirusa) większość z naborów przypadło na rok 2019 i początek roku 2020.

W trakcie przeprowadzonych naborów wnioskodawcy złożyli aż 54 wnioski z czego 45 zostało wybranych przez Radę Programową LGD do finansowania w ramach PROW 2014-2020. Po dokonaniu oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz uwzględnieniu limitów określonych w ogłoszeniach o naborach, finalnie 23 beneficjentów podpisało Umowę o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie (stan na 1 grudnia 2020 r.).

W analizowanym okresie wdrażania w ramach przeprowadzonych naborów zaangażowano sumarycznie ponad 6 mln zł (maksymalne środki uruchomione w ramach ogłoszonych naborów), a łączna kwota, na którą zostały podpisane umowy w ramach analizowanego etapu wdrażania LSR 2018-2020 wynosi aż 2 420 697 zł (stan na 1 grudnia 2020 r).  

Wnioskodawcy składający wnioski w ramach przeprowadzonych naborów reprezentowali wszystkie z sześciu gmin partycypujących i tworzących Lokalną Grupę Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”. Wnioskodawcami były zarówno poprzez osoby fizyczne, firmy prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD, stowarzyszenia, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (w tym gminy z obszaru LGD):

 

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba podpisanych umów*

Rytro

7

4

Piwniczna Zdrój

11

4

Muszyna

15

7

Krynica-Zdrój

11

2

Łabowa

4

3

Nawojowa

6

3

łącznie

54

23

*stan na dzień 8 grudnia 2020 r.

 

 

2. Realizacja Planu komunikacji z lokalną społecznością

W ramach analizowanego etapu wdrażania LSR 2018-2020 pracownicy Biura LGD skutecznie realizowali plan komunikacji z lokalną społecznością m.in. w postaci regularnej organizacji tematycznych warsztatów, szkoleń, spotkań w gminach  oraz konsultacji z mieszkańcami Ponadto na bieżąco aktualizowano i prowadzono stronę internetową LGD pod adresem: www.perlybeskidu.pl oraz oficjalny profil LGD na facebooku. Spotkania z potencjalnymi wnioskodawcami realizowane w formie doradztw stanowiły znaczny fragment komunikacji ze społecznością lokalną. Najlepszym dowodem intensywnej pracy pracowników LGD na gruncie konsultacji z mieszkańcami była łączna liczba podmiotów, którym udzielonego fachowego nieodpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Pracownicy w okresie 2018-2020 udzielili łącznie aż 96 rejestrowanych doradztw z potencjalnymi wnioskodawcami (wszystkie zarejestrowane w formie karty doradztwa).

Z uwagi na pandemię koronawirusa realizacja części działań z zakresu Planu komunikacji na rok 2020 r. była utrudniona bądź niemożliwa. Mimo trudności związanych z rozwojem pandemii oraz ograniczeń związanych z COVID-19 LGD starało się w najlepszy możliwy sposób prowadzić działania komunikacyjne z lokalną społecznością.

 

 

3. Prezentacja dobrych praktyk oraz zrealizowanych projektów

W analizowanym okresie powstało wiele ciekawych inicjatyw w postaci nowych lub rozwijanych działalności gospodarczych oraz projektów niekomercyjnych służących rozwojowi infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Poniżej prezentujemy kilka zrealizowanych projektów w analizowanym etapie wdrażania LSR:

a) ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRYKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ:

 Zrealizowane* dotychczas projekty z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach PROW 2014-2020:

- Budowa wielopokoleniowego miejsca integracji w Rytrze.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Homrzyska.

- Modernizacja poddasza szkoły w celu stworzenia pomieszczeń świetlicy "Słoneczne Polany".

- Poprawa infrastruktury kulturalnej w Miliku poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej.

- Modernizacja infrastruktury kultury, Ogrodów Biblijnych w Muszynie - etap I utworzenie strefy rzeźb postacji Biblijnych i Świętych wraz z podniesieniem jakości obsługi odwiedzajacych.

- Tradycja wciąż żywa - ratujemy zabytkowe kapliczki i ich wyposażenie.

- Odnowa gminy Łabowa poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej.

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Polanach.

łącznie 8 projektów (podpisanych umów).

 36
OSP Milik Poprawa infrastruktury kulturalnej w Miliku poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej.

 

  DSC07117
 Klucz Muszyński Tradycja wciąż żywa - ratujemy zabytkowe kapliczki i ich wyposażenie.

 

NowaWies2
OSP Łabowa 
Odnowa gminy Łabowa poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej.

 

20190911_162355_HDR

Gmina Rytro Budowa wielopokoleniowego miejsca integracji w Rytrze.

 

b) ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE LGD (PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPDOARCZEJ):

 Zrealizowane* dotychczas projekty z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020:

- Uruchomienie działalności gospodarczej pn. "Transrozliczanie - Rozliczanie Czasu Pracy Kierowców Monika Pałka".

- Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego "300k" świadczącego innowacyjne usługi w zakresie dostarczania Internetu drogą światłowodową.

- Wzrost aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców, na obszarze realizacji LSR poprzez utworzenie nowego podmiotu gospodarczego OTIT Roland Boczek.

- Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w zakresie uruchomienia Cyfrowego Labolatorium Językowego w Nawojowej pn.: "LINGUA LAB".

- Utworzenie nowego przedsiębiorstwa pn.: "Torino" świadczącego innowacyjne usługi kaletnicze".

- Utworzenie nowej działalności gospodarczej świadczącej usługi związane z wynajmem apartamentu z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

- Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług zwiazanych z animacją czasu wolnego dla mieszkańców i turystów z obszaru LGD.

- Pracownia cukiernicza.

- Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego świadczącego kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji zieleni.

- Utworzenie nowej działalności gospodarczej na obszarze LGD Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego" w zakresie innowacyjnych usług filmowania i fotografowania z powietrza.

- Podjęcie działalności gospodarczej - gabinet fizjoterapii i masażu Marta Maślanka.

- Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w zakresie działalności gastronomicznej w Piwnicznej Zdroju.

- Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w zakresie produkcji, usług i sprzedaży wyrobów jubilerskich.

- Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

- Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu ośrodka wypoczynkowego i świadczeniu usług w zakresie rekreacji i sportu oraz wynajmu miejsc noclegowych.

- Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie wycinania artystycznego w drewnie.

- Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie projektowania wnętrz.

- Utworzenie nowego przedsiebiorstwa świadczacego innowacyjne usługi fotograficzne i wideofilmowania.

- Stworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.

- Utworzenie innowacyjnej działalności gospoidarczej w zakresie produkcji mebli z kamienia.

- Założenie działalności gospodarczej z branży eventowo-muzycznej w aspekcie świadczenia innowatorskich usług wokalnych na obszarze "Perły Beskidu Sądeckiego".

 łącznie 21 projektów (podpisanych umów).

 
Zrealizowane dotychczas projekty z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020:

- Rozwój firmy Restauracja "Majerzanka" Robert Franczak poprzez uruchomienie działalności hotelowej.

- Rozwój przedsiębiorstwa w zakresie innowacyjnych form rekreacyjno-zdrowotnych w oparciu o lokalne zasoby.

- Rozwój przedsiębiorstwa RS AUTO SERVICE Jakub Ruchała poprzez zwiększenie zatrudnienia i skali działalności.

- Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie udoskonalonych usług w branży ślusarskiej.

- Rozwój działalności gospodarczej w oparciu o wprowadzenie nowych usług w branży gastronomicznej na obrszarze Gminy Łabowa.

- Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w branży stolarsko- tartacznej i produkcji pelletu.

- Rozwój firmy w branży turystycznej na obszarze LGD Perły Beskidu Sądeckiego.

- Rozwój Firmy Maciej Halczak ATUT Training Center poprzez wprowadzenie nowych usług.

- Rozwój obiektu noclegowego i kawiarni*

łącznie 9 projektów (podpisanych umów)
*umowa przygotowana do podpisania

 Matrice 200v2 z kamera X5S

8

7

lampa solarna

IMG_20191210_075620

IMG_20191210_064625

tablica1

 

c) INNE OPERACJE:

 Zrealizowane* dotychczas projekty z innych zakresów w ramach PROW 2014-2020:

- Organizacja 4 przedsięwzięć edukacyjnych (eventów) podnoszących kompetencje mieszkańców.

- Przeprowadzenie 14 przesięwzięć promocyjnych z zakresu promocji i informacji o Marce Loklanej Miodny Szlak działającej na obszarze LGD Perły Beskidu.

 

 * Zrealizowane lub w trakcie realizacji (rozliczenia)

 

 Mamy nadzieję, że kolejny okres realizacji LSR przyniesie kolejne ciekawe projekty oraz przyczyni się do jeszcze większego rozwoju przedsiębiorczości oraz infrastury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR. 

 

Zarząd LGD

Perły Beskidu Sądeckiego