Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Data ogłoszenia: 14.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 02.09.2019r. od godz. 09.00 do 16.09.2019r. do godziny 14.00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa) w godz. od 09.00 do 14.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w  formie:

 1. Dwóch jednobrzmiących egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze oraz dwóch egzemplarzach na płycie CD/DVD (tożsamej z wersją papierową). Wersja papierowa i wersja elektroniczna powinna zawierać wymagane i zadeklarowane przez Wnioskodawcę załączniki (z rozszerzeniem .xlsx oraz z rozszerzeniem .pdf).
 2. Termin naboru upływa w dniu 16.09.2019 r. o godz. 14.00.


Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Cel ogólny LSR: II. Wzmacnianie społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru Beskidu Sądeckiego.

Cel szczegółowy: II.2  Kultywowanie i upowszechnianie tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru.

Przedsięwzięcie: II.2.1 Aktywizacja mieszkańców poprzez tradycję i dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Wskaźnik produktu: Liczba działań polegających na pielęgnowaniu lub zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego – 6.

Wskaźnik rezultatu: Liczba  działań  w zakresie dziedzictwa przyrodniczego, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 6.

Wysokość  dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000,00  zł.

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:

 1. Do 63,63 % kosztów kwalifikowanych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
 2. 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 3.  80 % kosztów kwalifikowanych – beneficjenci inni niż przedsiębiorcy.
 4. 100 % - dla organizacji pozarządowych.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), tj:
 • realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • zgodność z Programem, w tym z:,

- formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 • zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 1. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.


Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia:

Operacja obejmuje minimum 6 działań polegających na pielęgnowaniu lub zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji:

 1. Doświadczenie Wnioskodawcy – 4 pkt.
 2. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu – 4 pkt.
 3. Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu – 4 pkt.
 4. Doradztwo w LGD – 1 pkt.
 5. Innowacyjność – 4 pkt.
 6. Gotowość do realizacji operacji/projektu – 4 pkt.
 7. Czas realizacji operacji – 4 pkt.
 8. Poziom realizacji wskaźnika produktu określonego w LSR w ramach ogłoszonego naboru wniosków – 4 pkt.


Lokalne kryteria premiujące:

 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów – 3 pkt.
 2. Grupy defaworyzowane, szkolenia/kurs – 3 pkt.

Lokalne kryteria wyboru operacji i kryteria premiujące znajdują się na stronie LGD – www.perlybeskidu.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. W powyższej lokalizacji można znaleźć także pozostałą dokumentację pomocniczą, w tym Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz procedurę oceny i wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 10 możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów - 29. Operacje, które zostały uznane za zgodne z LSR i osiągnęły minimalną liczbę punków (10) podlegają dodatkowej ocenie według lokalnych kryteriów premiujących. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny według kryteriów lokalnych taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.prowmaloplska.pl, Powyższe oraz pozostałe dokumenty w tym LSR, Procedura wyboru operacji, kryteria wyboru oceny operacji, dostępne są również na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” www.perlybeskidu.pl oraz do wglądu w Biurze LGD, 33- 343 Rytro 380 w godz. od 7.30 do 15.30.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznie na płycie CD-DVD).
 2. Wymagane załączniki oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną Wniosku o przyznanie pomocy i załączników.


Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: www.perlybeskidu.pl.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa)  oraz pod numerem  telefonu:  18 44 97 135, w godz. od  7.30 do 15.30

 

Dokumentacja konkursowa 

 
Dokumentacja aplikacyjna - wniosek 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf (wersja 3z)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania pdf (wersja 3z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy-exel (wersja 3z)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania-exel (wersja 3)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Dokumentacja aplikacyjna - załączniki

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -pdf

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -exel

Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula RODO

Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku i załączników

Dokumentacja pomocnicza

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (zał. nr 2 do Wytycznych MRiRW).

Lokalne kryteria wyboru operacji (konkursy)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji

Umowa o przyznaniu pomocy-pdf (wersja 7z)

Zał. 1 zestawienie rzeczowo-finansowe operacji-pdf

Zał. 2 wykaz działek ewidencyjnych-pdf

Zał. 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych-pdf

Zał. 3a umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Wniosek o płatność