Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

Od 17.08.2022r. Biuro Stowarzyszenia czynne w następujących godzinach:  

poniedziałek - 7.30 - 15.30

wtorek - 7.30 - 15.30

środa - 7.30 - 11.30

czwartek / piątek - praca zdalna, kontakt mailowy: biuro@perlybeskidu.pl lub tel. 694089591

Konsultacje: możliwe w innych godzinach po ustaleniu terminu 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dniu 29.09.2022r. odbyło sie Posiedzenie Rady, które zajęło się rozpatrzeniem protestu. Dokumentacja została przekazana do UMWM.

Lista operacji zgodnych

Lista operacji wybranych

Protokół 

Informujemy, że w dniu 03.10.2022 r. (poniedziałek) biuro Stowarzyszenia LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie pracowników w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.

Zarząd Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego" na podstawie § 25 pkt. 1 i § 31 pkt. 1 Statutu zwołuje się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków w dniu 29.09.2022r. (czwartek) o godz. 17.00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Pereł Beskidu Sądeckiego pn: „Pogranicze wczoraj i dziś" (Restauracja Majerzanka" w Piwnicznej Zdroju, Ul. Zagrody 30.

Program Zebrania

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie.

3. Wybór:

a) Przewodniczącego zebrania

b) Protokolanta,

c) Komisji uchwał i wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia / nieudzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

Przerwa w obradach Walnego Zebrania.

- ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia LGD „Perły Beskidu Sądeckiego",

- ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Perły Beskidu Sądeckiego".

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednorazowej składki członkowskiej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla członków organów. 

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego drugi termin obrad Walnego Zebrania Członków w dniu 29.09.2022r. (czwartek) o godz. 17.15.

Informujemy, że w dniu: 

14 września 2022r. Biuro Stowarzyszenia będzie czynne w godzinach 12:00 - 16:00. W sprawach pilnych, poza godzinami pracy wymienionymi powyżej prosimy o kontakt mailowy: biuro@perlybeskidu.pl 

Za utrudnienia przepraszamy!