GMINY PARTNERSKIE:
Krynica-Zdrój
Łabowa
Piwniczna-Zdrój
Muszyna
Nawojowa
Rytro
dizajn © jot deryng
NASTĘPNA STRONA  >>
LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH DO REALIZACJI:

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, złożonych w biurze LGD, na posiedzeniu, Rada Programowa podjęła uchwały zatwierdzające listę operacji wybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz listę operacji niewybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Jednocześnie informujemy, iż decyzja Rady jest ostateczna i Wnioskodawcom nie przysługuje od niej odwołanie. Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami została przekazana do dalszej oceny formalnej do Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie.

małe projekty-wybrane>>
małe projekty-niewybrane>>
odnowa i rozwój wsi-wybrane>>
odnowa i rozwój wsi-niewybrane>>
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej-wybrane>>
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw-wybrane  >>


(27 lutego 2014r.)
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego” na podstawie § 25 pkt. 1 i § 31 pkt. 1 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków, w dniu 14.03.2014 roku (piątek) o godz. 16.00 w budynku MGOK-u w Piwnicznej-Zdroju.
Program Zebrania:
    Otwarcie obrad, powitanie Gości i Członków Stowarzyszenia,
    Stwierdzenie prawomocności obrad,
    Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie,
    Wybór:
a)      Przewodniczącego zebrania,
b)      Protokolanta,
c)      Komisji uchwał i wniosków,
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia:
a)      Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
b)      Księgowej Stowarzyszenia,
    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
    Dyskusja nad sprawozdaniami,
    Udzielenia lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
    Wybory statutowych władz Stowarzyszenia
a)      Komisji skrutacyjnej ( w przypadku głosowania tajnego),
b)      Zarządu Stowarzyszenia,
c)       Komisji Rewizyjnej,
    Wolne wnioski,
    Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.
Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego drugi termin obrad Walnego Zebrania Członków ustala się w dniu 14.03.2013 o godz. 16.15.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na zebraniu.


(7 marca 2014r.)
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego” na podstawie § 25 pkt. 1 i § 31 pkt. 1 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków, w dniu 16.05.2014 roku (piątek)
o godz. 17.00 w budynku Stadionu Sportowego
w Nawojowej.

Program Zebrania:
1.      Otwarcie obrad, powitanie Gości i Członków Stowarzyszenia,
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad,
3.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie,
4.      Wybór:
a)      Przewodniczącego zebrania,
b)      Protokolanta,
c)       Komisji uchwał i wniosków,
6.      Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w zapisach Regulaminu Rady Programowej
7.      Zmiany w Statucie Stowarzyszenia,
8.       Wolne wnioski,
9.      Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego drugi termin obrad Walnego Zebrania Członków ustala się w dniu 16.05.2013 o godz. 17.15.

Zarząd Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego” na podstawie § 25 pkt. 1 i § 31 pkt. 1 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków, w dniu 16.05.2014 roku o godz. 18.00 w budynku Stadionu Sportowego w Nawojowej.

Program Zebrania:
1.      Otwarcie obrad, powitanie Gości i Członków Stowarzyszenia,
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad,
3.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie,
4.      Wybór:
a)      Przewodniczącego zebrania,
b)      Protokolanta,
c)       Komisji uchwał i wniosków,
5.      Wybory statutowych władz Stowarzyszenia
a)   Komisji skrutacyjnej ( w przypadku głosowania tajnego),
b)      Zarządu Stowarzyszenia,
c)       Komisji Rewizyjnej,
    Wolne wnioski,
    Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Zawiadomiono Członków Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego w trybie statutowym.
Zamieszczono na stronie w dniu 13.05.2014r.
                                      

(13 maja 2014r.)
Konkurs wiedzy o LGD::
.
                                                                                                                                              szczegóły  >>                                                                             
(28 maja 2014r.)
Spotkanie informacyjne:
.
Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego” zaprasza na  
spotkanie informacyjne na temat osi LEADER Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Spotkania odbędą się 30 czerwca 2014 r.

                                                                         szczegóły na ulotce >>                                                                                   
(23 czerwca 2014r.)
Nabory 2014:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ogłasza nabór wniosków o
przyznanie pomocy na operacje za pośrednictwem Stowarzyszenia „Perły Beskidu
Sądeckiego” działającego na terenie gmin:
Krynica Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna Zdrój i Rytro.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
8 sierpnia 2014 roku - 22 sierpnia 2014 roku

                                                                                                                      szczegóły w zakładce NABORY >>                                                                                   
(25 lipca 2014r.)
Posiedzenie Rady:

W imieniu Pana Andrzeja Puchalskiego, Przewodniczącego Rady Programowej
chcielibyśmy zaprosić na ponowne posiedzenie, które odbędzie się 6 sierpnia
2014r. o godz. 16.00.
                                                                               
(30 lipca 2014r.)
Nabory 2014:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ogłasza nabór wniosków o
przyznanie pomocy na operacje za pośrednictwem Stowarzyszenia „Perły Beskidu
Sądeckiego” działającego na terenie gmin:
Krynica Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna Zdrój i Rytro
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu naboru tematycznego „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiebiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi”

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
27 sierpnia 2014 roku - 10 września 2014 roku.

                                                                                                                      szczegóły w zakładce NABORY >>                                                                                   
(13 sierpnia 2014r.)
Polecamy:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.