Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2020 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Data ogłoszenia: 24.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 12/2020

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin:  Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z zakresu:

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 09.03.2020r. od godz. 09.00

do 23.03.2020r. do godziny 14.00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa) w godz. od 9.00 do 14.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.     

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w  formie:

 1. Dwóch jednobrzmiących egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze oraz dwa egzemplarze na płytach CD/DVD (tożsame z wersją papierową). Wersja papierowa i wersja elektroniczna powinna zawierać wymagane i zadeklarowane przez Wnioskodawcę załączniki (z rozszerzeniem .xlsx oraz z rozszerzeniem .pdf).
 1. Termin naboru upływa w dniu 23.03.2020 r. o godz. 14.00


Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Cel ogólny LSR: I.

Poprawa konkurencyjności obszaru Beskidu Sądeckiego w oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy.

Cel szczegółowy: I.1 

Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez poprawę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Przedsięwzięcie: I.1.1

Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.

Wskaźnik produktu:

Liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych tras, miejsc rekreacji, ścieżek, szlaków turystycznych – 10.

Wskaźnik rezultatu:

Wzrost liczby osób, które skorzystały z  obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), tj:
 • realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • zgodność z Programem, w tym z: - formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 • zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 1. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.
 2. Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia:

Operacja obejmuje minimum 10 szt. nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych tras, miejsc rekreacji, ścieżek, szlaków turystycznych, poprzez 10 szt. rozumie się 10 wyodrębnionych miejsc (lokalizacji) stanowiących zamkniętą całość.


Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji:

 1. Doświadczenie Wnioskodawcy – 4 pkt.
 2. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu – 4 pkt.
 3. Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu – 4 pkt.
 4. Doradztwo w LGD – 1 pkt.
 5. Innowacyjność – 4 pkt.
 6. Wpływ na ochronę środowiska  lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 4 pkt.
 7. Gotowość do realizacji operacji/projektu – 4 pkt.
 8. Czas realizacji operacji – 4 pkt.
 9. Miejsce realizacji operacji – 4 pkt.
 10. Poziom realizacji wskaźnika produktu określonego w LSR – 4 pkt.

 

Kryteria premiujące:

 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów – 3 pkt.
 2. Grupy defaworyzowane, szkolenia/kurs – 3 pkt.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji i kryteria premiujące znajdują się na stronie LGD: perlybeskidu.pl/edc_media/Lite/Item-0259/TinyFiles/Lokalne-kryteria-wyboru-operacji-aktualizacja-10-lipca-2019-r.pdf, w załącznikach do ogłoszenia o naborze oraz do wzglądu w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 17 możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów - 37. Operacje, które zostały uznane za zgodne z LSR i osiągnęły minimalną liczbę punków (17) podlegają dodatkowej ocenie według lokalnych kryteriów premiujących. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny według kryteriów lokalnych taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.prowmaloplska.pl oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania  Perły Beskidu Sądeckiego www.perlybeskidu.pl, w załącznikach do ogłoszenia o naborze oraz do wglądu w Biurze LGD, 33- 343 Rytro 380 w godz. od 7.30 do 15.30. W powyższej lokalizacji można znaleźć także dokumentację pomocniczą przy wypełnianiu WOPP, w tym m.in. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (w skrócie: LSR 2014-2020), procedurę oceny i wyboru operacji oraz lokalne kryteria wyboru operacji.

Limit  dostępnych środków w ramach naboru wynosi 80 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Forma wsparcia – refundacja poniesionych kosztów.

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:

Max poziom wsparcia (%kosztów kwalifikowanych)

Rodzaj podmiotu

63,63%

Jednostki sektora finansów publicznych (Urzędy Gminy, Jednostki bezpośrednio podległe pod JST: np. szkoła publiczna, GOK,

70%

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

80%

Beneficjenci inni niż przedsiębiorcy. np. parafie

100%

Organizacje pozarządzowe (NGO, np. stowarzyszenia, fundacje, nieprowadzące działalności gospodarczej)


Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami wymaganymi we wniosku (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznie na płytach CD-DVD).
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych  kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy).
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną Wniosku o przyznanie pomocy i wszystkich załączników.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej pod ogłoszeniem o naborze.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa)  oraz pod numerem  telefonu:  18 44 97 135, w godz. od  7.30 do 15.30.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA (ZAŁĄCZNIKI):

Ogłoszenie o naborze wniosków 12/2020

Dokumentacja aplikacyjna - wniosek:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf  (wersja 3z).

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania pdf (wersja 3z).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy-exel (wersja 3z).

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania-exel (wersja 3).

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z).

Dokumentacja aplikacyjna - załączniki:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -pdf

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -exel

Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula RODO

Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku i załączników

Dokumentacja pomocnicza:

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (zał. nr 2 do Wytycznych MRiRW).

Lokalne kryteria wyboru operacji (konkursy).

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020.

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji:

Umowa o przyznaniu pomocy-pdf (wersja 7z).

Zał. 1 zestawienie rzeczowo-finansowe operacji-pdf.

Zał.  2 wykaz działek ewidencyjnych-pdf.

Zał 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych-pdf.

Zał. 3 a umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji