Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej

Data ogłoszenia: 29.07.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019

Lokalna Grupa Działania

  Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego

działająca na terenie gmin:

Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
zgodnie z § 2 ust. 1 pkt.2 lit. c rozporządzenia wdrażania LSR 
 

rozwijanie działalności gospodarczej 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych

Intensywność wsparcia – 70 % 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 13.08.2019r. od godz. 09.00 do 27.08.2019 r. do godziny 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa) w godz. od 9.00 do 14.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w  formie:

 1. Dwóch jednobrzmiących egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze oraz jeden egzemplarz na płycie CD/DVD (tożsamej z wersją papierową). Wersja papierowa i wersja elektroniczna powinna zawierać wymagane i zadeklarowane przez Wnioskodawcę załączniki (z rozszerzeniem .xlsx oraz z rozszerzeniem .pdf).
 2. Termin naboru upływa w dniu 27.08.2019 r. o godz. 14.00

Zakres tematyczny operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego rozwijanie działalności gospodarczej:

Cel ogólny LSR: I. Poprawa konkurencyjności obszaru Beskidu Sądeckiego w oparciu o zrównoważony rozwój gospodarczy.

Cel szczegółowy: I.2  Poprawa konkurencyjności lokalnej, szczególnie w obszarze turystyki.

Przedsięwzięcie: I.2.2 Innowacyjny rozwój przedsiębiorstw w szczególności w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku.

Wskaźnik produktu:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 7

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku – 2

Liczba nowych miejsc noclegowych w wyniku tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (wskaźnik bezkosztowy) – 6           

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 946 800,00 zł, w tym na realizację wskaźnika:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 824 300,00 zł;

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku – 122 500,00 zł

 • · Wsparcie warunkowane jest utworzeniem miejsca/miejsc pracy, przy czym wsparcie
  na jedno miejsce pracy wynosi maksymalnie 61 250 zł.
 • ·   Limit pomocy na operację i cały okres programowania 2014-2020 wynosi 122 500 zł.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. 1.   Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), tj:

·         realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

·         zgodność z Programem, w tym z:,

- formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków.

·      zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

·      złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 1. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji:

 1. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu – 4 pkt.
 2. Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu – 4 pkt.
 3. Doradztwo w LGD – 1 pkt.
 4. Tworzenie nowych miejsc pracy – 4 pkt.
 5. Innowacyjność – 4 pkt.
 6. Wpływ na ochronę środowiska  lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 4 pkt.
 7. Gotowość do realizacji operacji/projektu – 4 pkt.
 8. Czas realizacji operacji – 4 pkt.
 9. Kwalifikacje i/lub doświadczenie Wnioskodawcy – 4 pkt.
 10. Powstanie nowych miejsc noclegowych w wyniku realizacji operacji – 2 pkt.

Lokalne kryteria premiujące:

 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów – 3 pkt.
 2. Grupy defaworyzowane, szkolenia/kurs – 3 pkt.

Lokalne kryteria wyboru operacji i kryteria premiujące znajdują się na stronie LGD – www.perlybeskidu.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.  

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 17 możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów - 35. Operacje, które zostały uznane za zgodne z LSR i osiągnęły minimalną liczbę punków (17) podlegają dodatkowej ocenie według lokalnych kryteriów premiujących. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny według kryteriów lokalnych taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.prowmaloplska.pl, Powyższe oraz pozostałe dokumenty w tym LSR, Procedura wyboru operacji, kryteria wyboru oceny operacji, dostępne są również na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” www.perlybeskidu.pl oraz do wglądu w Biurze LGD, 33- 343 Rytro 380 w godz. od 7.30 do 15.30.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznie na płycie CD-DVD).
 2. Wymagane załączniki oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną Wniosku o przyznanie pomocy i załączników. 

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: www.perlybeskidu.pl.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa)  oraz pod numerem  telefonu:  18 44 97 135, w godz. od  7.30 do 15.30

Dokumentacja konkursowa 

 
Dokumentacja aplikacyjna - wniosek 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf  (wersja 3z)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania pdf (wersja 3z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy-exel (wersja 3z)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania-exel (wersja 3)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 

Dokumentacja aplikacyjna - załączniki

Biznesplan (.pdf)

Biznesplan (.docx)

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -pdf

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -exel

Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie Wnioskodawcyo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula ROD

Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku i załączników

Dokumentacja pomocnicza

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (zał. nr 2 do Wytycznych MRiRW).

Lokalne kryteria wyboru operacji (konkursy)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

 

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji

Umowa o przyznaniu pomocy-pdf (wersja 7z)

Zał. 1 zestawienie rzeczowo-finansowe operacji-pdf

Zał.  2 wykaz działek ewidencyjnych-pdf

Zał 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych-pdf

Zał. 3 a umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność - excel

Wniosek o płatność - pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - exel

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Formularze w zakresie przetwarzania danych osobowych – RODO – do składania na etapie podpisywania umowy/realizacji/rozliczania operacji: