Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy 1/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru: od 03 stycznia 2017 r. do 17 stycznia 2017 r. (termin składania wniosków upływa 17 stycznia 2017 r. o godz. 15:30)

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 1 300 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie premii (na podjęcie działalności gospodarczej)

Wysokość premii na jedną operację wynosi: 65 000,00 zł

Intensywność pomocy100%.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego miejscowość: 33-343 Rytro  380 (Hotel Perła Południa)  w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej. 

Cel ogólny I: Poprawa konkurencyjności w oparciu o zrównoważony  rozwój gospodarczy.

Cel szczegółowy I.2: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości lokalnej, szczególnie w obszarze turystyki.

PrzedsięwzięcieP.I.2.1: Tworzenie przedsiębiorstw w oparciu o zasoby lokalne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa -  20.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  1 300 000  zł. 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.perlybeskidu.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.  

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi  15 możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 60 % z maksymalnej liczby punktów –  25.

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie jest możliwe ustalenie kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na  stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  - www.prowmaloplska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia,  LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione  na  stronie internetowej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego www.perlybeskidu.pl  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania,  miejscowość: Rytro 380   w godz. od 7.30 do 15.30.

Ponadto informujemy, że wniosek może być sporządzony również za pomocą Generatora wniosków, który dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Link do Generatora wniosków: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow- 2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwojulokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Bezpośredni link do Generatora wniosków dla wniosków dotyczących podjęcia działalności gospodarczej : https://wopp-19-2-premie.arimr.gov.pl/login/

Wykaz dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy  wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
  1. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).
  1. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną Wniosku o przyznanie pomocy i załączników.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa)  oraz pod numerem  telefonu:  18 44 97 135, w godz. od  7.30 do 15.30.

Dokumentacja konkursowa:

1. Ogłoszenie o naborze 1/2017

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

3. Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

4. Biznesplan

5. Instrukcja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

7. Oświadczenie   o złożeniu tożsamej wersji papierowej z  elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

9. Informacje dodatkowe

10. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

11. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zał. nr 2 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

12. Regulamin Rady Programowej

13. Lokalna Strategia Rozwoju

14. Formularz umowy o przyznaniu pomocy.

15. Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych

16. Formularz wniosku opłatność

17. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

18. Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

19. Generator wniosków o przyznanie pomocy