Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018 - rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 ust. 1 pkt.2 lit. c  rozporządzenia wdrażanie LSR - rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie  udzielane jest w formie refundacji  kosztów kwalifikowanych

Intensywność wsparcia – 70 %

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 24.08.2018r. od godz. 09.00 do 07.09.2018 r. do godziny 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego: 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa) w godz. od 09.00 do 14.00 osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w  formie:

 1. Dwóch jednobrzmiących egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze oraz na płycie CD/DVD (tożsamej z wersją papierową). Wersja papierowa i wersja elektroniczna powinna zawierać wymagane i zadeklarowane przez Wnioskodawcę załączniki (z rozszerzeniem .xlsx oraz z rozszerzeniem .pdf).
 2. Termin naboru upływa w dniu 07.09.2018 r. o godz. 14.00

Zakres tematyczny operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej. 

Cel ogólny I: Poprawa konkurencyjności obszaru w oparciu o zrównoważony  rozwój gospodarczy.

Cel szczegółowy I.2: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości lokalnej, szczególnie w obszarze turystyki.

Przedsięwzięcie P.I.2.2: Innowacyjny rozwój przedsiębiorstw w szczególności w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku.

Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -  5

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku – 2

Liczba nowych miejsc noclegowych w wyniku tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (wskaźnik bezkosztowy) -  4

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  670 000,00  zł, w tym na realizację wskaźnika:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 547 500,00 zł;

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku – 122 500,00 zł

Wsparcie warunkowane jest utworzeniem miejsca/miejsc pracy, przy czym  wsparcie na jedno miejsce pracy wynosi maksymalnie 61 250 zł.

Limit pomocy na operację i cały okres programowania 2014-2020 wynosi 122 500 zł.

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w tych kryteriach.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji:

 1. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu – 4pkt.
 2. Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu – 4 pkt.
 3. Doradztwo w LGD – 1 pkt.
 4. Tworzenie nowych miejsc pracy – 4 pkt.
 5. Innowacyjność – 4 pkt.
 6. Wpływ na ochronę środowiska  lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 4 pkt.
 7. Gotowość do realizacji operacji/projektu – 4 pkt.
 8. Czas realizacji operacji – 4 pkt.
 9. Kwalifikacje i/lub doświadczenie Wnioskodawcy – 4 pkt.
 10. Powstanie nowych miejsc noclegowych w wyniku realizacji operacji – 2 pkt.

 Lokalne kryteria premiujące:

 1. Wykorzystanie lokalnych zasobów – 3 pkt.
 2. Grupy defaworyzowane, szkolenia/kurs – 3 pkt.

Lokalne kryteria wyboru operacji i kryteria premiujące znajdują się na stronie LGD – www.perlybeskidu.pl w zakładce PROW 2014-2020/Kryteria wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 17 możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów - 35. Operacje, które zostały uznane za zgodne z LSR i osiągnęły minimalną liczbę punków (17) podlegają dodatkowej ocenie według lokalnych kryteriów premiujących. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny według kryteriów lokalnych taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na  stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  - www.prowmaloplska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia,  LSR, kryteria wyboru operacji  wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienia danego kryterium, są udostępnione  na  stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego www.perlybeskidu.pl  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania,  miejscowość: Rytro 380  w godz. od 7.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów  niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy  wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD)
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną Wniosku o przyznanie pomocy i załączników.
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduję się na: http://www.perlybeskidu.alte.pl/pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-6-2018-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej.html

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa)  oraz pod numerem  telefonu:  18 44 97 135  w godz. od  7.30 do 15.30.

Dokumentacja konkursowa

Ogłoszenie o naborze 6/2018

Dokumentacja aplikacyjna - wniosek 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf  (wersja 3z).

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania pdf (wersja 3z).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy-exel (wersja 3z).

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania-exel (wersja 3).

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z).

Dokumentacja aplikacyjna - załączniki

Biznesplan

Biznesplan - tabele finansowe

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -pdf

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -exel

Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.

Oświadczenie Wnioskodawcyo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula RODO

Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku i załączników

Dokumentacja pomocnicza

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 (zał. nr 2 do Wytycznych MRiRW).

Lokalne kryteria wyboru operacji (konkursy).

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020.

Dokumentacja dotycząca realizacji operacji

Umowa o przyznaniu pomocy-pdf (wersja 7z).

Zał. 1 zestawienie rzeczowo-finansowe operacji-pdf.

Zał.  2 wykaz działek ewidencyjnych-pdf.

Zał 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych-pdf.

Zał. 3 a umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji