Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Informacje o nas

Tworzymy Lokalną Grupę Działania /LGD/.Region LGD - obejmuje teren sześciu gmin powiatu nowosądeckiego: Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro oraz Muszyna (o łącznej powierzchni ok. 623 km2 i łącznej liczbie ludności  57.381  osób - stan zgodnie LSR na lata 2014-2020).

Utworzyli je lokalni liderzy sąsiadujących ze sobą gmin. Obszar tych gmin znajduje się w centralnej części Karpat Polskich, zarazem w centralnej części Beskidów, w Beskidzie Sądeckim. Wszystkie gminy leżą na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Bardzo dobre warunki klimatyczne, duża ilość lasów, przyroda, krajobrazy o niepowtarzalnych walorach i dobra infrastruktura turystyczna sprzyjają rozwojowi turystyki. Największym bogactwem naturalnym gmin są wody lecznicze i mineralne.

Ze względu na ciekawą historię, wciąż żywe i bogate tradycje regionalne, gościnność mieszkających tu ludzi i niezwykłe dziedzictwo kulturowe - obszar ten jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów w Małopolsce.Ziemie te bowiem zamieszkiwało kilka grup etnicznych a wśród nich Lachy Sądeckie, Łemkowie, Czarni Górale. Ich kultura widoczna jest do dziś w sztuce ludowej. W zakresie rękodzielnictwa artystycznego, tradycje podtrzymywane są przez licznych twórców ludowych i rzemieślników: rzeźbiarzy, stolarzy, koronczarki, hafciarki, malarzy a także przedstawicieli ginących zawodów jak maziarze, garncarze, bednarze, kowale, rękawicznicy.Tu, w górskich przysiółkach, położonych nieraz w trudno dostępnych zakątkach gmin, na przysłowiowym "końcu świata" żyje i tworzy wielu pasjonatów, ludzi z ogromną chęcią tworzenia i pozostawienia czegoś po sobie.

W każdej z gmin istnieją zespoły folklorystyczne, które zachowują i prezentują charakterystyczne dla swoich mieszkańców tradycyjne widowiska obrzędowe, stroje, muzykę, śpiewy, tańce oraz gwarę w mowie i piśmie. Są także zrzeszenia miłośników historii tych gmin.U nas zawsze coś się dzieje-wiosną, latem, jesienią i zimą. Organizowane corocznie imprezy, pozwalają wzbogacić ofertę turystyczną a odwiedzającym region, poznać i dotknąć bezpośrednio, niepowtarzalnej kultury. W różnorodności naszych gmin, my jako Stowarzyszenie dostrzegamy prawdziwe perły, które trzeba szlifować i pokazywać, wiele z nich trzeba też dopiero odkryć. Dlatego działania naszej organizacji skierowane są na: podnoszenie poziomu życia mieszkańców, wspieranie rozwoju agroturystyki, podnoszenie poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa, wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców i rozwoju wspólnot lokalnych oraz przedsiębiorczości, upowszechnianie wiedzyo Sądecczyźnie przez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, promocję kultury, walorów turystycznych i sportu a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu niektórych grup mieszkańców.

Gminy mają wspólny i jednolity profil gospodarczy. Najważniejsze pola aktywności to: usługi turystyczne i uzdrowiskowe, produkcja i przetwórstwo wód mineralnych, usługi różne, produkcja, handel, rolnictwo (produkcja głównie na potrzeby własne, w niewielkim stopniu na sprzedaż). Obszar LGD to przede wszystkim tereny atrakcyjne ze względu na możliwość uprawiania turystyki czynnej o charakterze rekreacyjnym. Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem - KRS:0000255167 w dniu 14.04.2006 r. /Sąd Rejonowy Kraków /.